Integritetspolicy

Genom att använda appen Cykelrum.se och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vår hantering av personuppgifter

Cykelrumse AB (härefter ”vi”), följer direktiven som finns beskrivna i dataskyddsförordningen, GDPR. Som en del i vårt ansvar enligt GDPR finner du här en beskrivning av hur vi använder dina personuppgifter och annan relaterad information.

Vi tar din integritet på mycket stort allvar. I integritetspolicyn försöker vi förklara för dig på ett så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom den noggrant.

1. Policyns giltighet och omfattning

Denna policy är den gällande. Genom att använda appen godkänner du också policyn. Policyn gäller all information som samlas in via appen och eventuella till appen relaterade tjänster.

2. Vilka uppgifter behandlas och samlas in?

2.1 Personlig information som du tillhandahåller oss
Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när du registrerar dig i appen eller på annat sätt kontaktar oss. Informationen utgörs av den e-postadress och det lösenord som du använder för autentisering och åtkomst till appen.

Observera att all personlig information som du tillhandahåller måste vara sann, fullständig och korrekt och att du måste meddela oss om ändringar av sådan personlig information.

2.2 Personlig information som samlas in automatiskt
Vi samlar också automatiskt in viss information när du använder appen. Denna information avslöjar inte din identitet (som namn eller kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, till exempel enhetsegenskaper, språkpreferenser, enhetsnamn samt information om hur och när du använder appen och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av appen och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

2.3 Övrig information
När du använder appen kan vi också:

 • be om åtkomst till din mobilkamera. Åtkomsten behövs nämligen om du vill använda scannern.
 • be om tillåtelse att skicka dig notiser om ditt konto eller om appen.

Om du vill ändra vår åtkomst eller våra behörigheter kan du göra det i enhetens inställningar.

3. Varför samlar vi in uppgifterna?

Nedan listas de ändamål för vilka vi behöver den information du tillhandahåller oss eller som vi på annat sätt samlar in.

 • För att möjliggöra skapandet av användarkonto.
 • För att göra appupplevelsen mer personlig.
 • För att förbättra appen och appupplevelsen i övrigt.

Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål på grundval av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig och/eller för att följa våra juridiska skyldigheter.

4. Kommer uppgifterna delas med någon?

Vi kan behandla eller dela information baserat på följande rättsliga grunder:

 • Godkännande
  Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information i ett specifikt syfte.
 • Berättigade intressen
  Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt och nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 • Utförande av ett kontrakt
  Där vi har ingått ett avtal med dig, kan vi behandla din personliga information för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt.
 • Rättsliga skyldigheter
  Vi kan lämna ut din information där vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa gällande lagar, statliga begäranden, rättsliga förfaranden eller domstolsbeslut.
 • Väsentliga intressen
  Vi kan lämna ut din information där vi anser att det är nödvändigt att utreda, förebygga eller vidta åtgärder angående potentiella kränkningar av vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot för någon persons säkerhet och olaglig verksamhet eller som bevis i rättstvist där vi är involverade

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:

 • Leverantörer, konsulter och andra tredjepartsleverantörer
  Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer som utför tjänster för oss eller för våra räkning och kräver åtkomst till sådan information för att göra det arbetet, t.ex. dataanalyser. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknologi i appen, vilket gör att de kan samla in data om hur du interagerar med appen över tid. Denna information kan användas för att bland annat analysera och spåra data, bestämma populariteten för visst innehåll och bättre förstå hur appen används.

  Såvida det inte beskrivs i denna policy varken delar, säljer eller överlåter vi någon av dina uppgifter med tredje parter för deras reklamändamål. Vi har kontrakt på plats med våra databehandlare som säkerställer att de inte kan göra något med din personliga information som vi inte har instruerat dem att göra. De kommer inte dela din personliga information med någon förutom oss. De kommer att hålla personlig information säker och behålla den under den period vi meddelar.

 • Affärsöverföringar
  Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om t.ex. försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.

5. Vem kommer uppgifterna delas med?

Vi delar och avslöjar bara din information med nedanstående tredje parter. Vi har kategoriserat varje part så att du lätt kan förstå syftet med vår datainsamlings- och behandlingsmetod. Om vi har behandlat dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss.

 • Funktionalitet och infrastrukturoptimering
  Firebase Realtime-database
 • Mobilanalys
  Google Analytics for Firebase
 • Prestandaövervakning på appen
  Crashlytics

6. Vårt ansvar för tredje part

Appen kan innehålla annonser från tredje part som inte är ansluten till oss och som kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer. Vi kan inte garantera säkerheten och integriteten för data du tillhandahåller tredje part. All information som samlas in av tredje part omfattas inte av denna integritetspolicy. Vi är inte ansvariga för innehåll eller sekretess och säkerhetspraxis och policyer från tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som kan vara länkade till eller från appen. Du bör granska sådana tredjeparts policyer och kontakta dem direkt för att få svar på dina frågor.

7. Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi kommer bara att behålla din personliga information så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy, dock aldrig längre än 1 år efter att ditt konto avslutats, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

8. Hur håller vi uppgifterna säkra?

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all den personliga information vi behandlar. Vi kan dock inte garantera att internet är 100% säkert. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker all överföring av personlig information till och från appen på egen risk. Du bör därför bara använda appen i en säker IT-miljö.

9. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt tillämpliga EU-lagar om dataskydd. Dessa kan inkludera rätt

 1. att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information,
 2. att begära rättelse eller radering,
 3. för att begränsa behandlingen av din personliga information, och
 4. i tillämpliga fall för dataportabilitet.

Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av din personliga information. För att göra en sådan begäran, använd kontaktuppgifterna nedan (se punkt 13). Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.

Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din personliga information, har du rätten att återkalla ditt samtycke när som helst. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen innan den återkallas.

Om du tror att vi olagligt behandlar din personliga information har du också rätt att klaga till datainspektionen: datainspektionen@datainspektionen.se

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du kontakta oss (se punkt 13). På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från vår aktiva databas. Viss information kan dock bevaras i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med eventuella utredningar, upprätthålla våra användarvillkor och/eller följa lagkrav.

10. Sekretessbrott

Ett sekretessbrott inträffar när det finns obehörig åtkomst till eller insamling, användning, avslöjande eller bortskaffande av personlig information. Du kommer att meddelas om dataöverträdelser bara om vi bedömer att du troligtvis kommer att vara i fara eller ta allvarlig skada.

I händelse av att vi blir medvetna om en säkerhetsöverträdelse som har resulterat i eller kan leda till obehörig åtkomst, användning eller utlämnande av personlig information kommer vi omedelbart att undersöka ärendet och meddela den tillämpliga tillsynsmyndigheten senast inom 72 timmar efter det att vi blivit medvetna om överträdelsen, såvida inte detta kan innebära risker för fysiska personers rättigheter och friheter.

11. Anti-spårfunktioner

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer innehåller en anti-spårfunktion (”DNT”) eller inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill ha data om dina webbaktiviteter övervakade eller insamlade.

Ingen enhetlig teknikstandard för att identifiera och implementera DNT-signaler har slutförts. För närvarande anpassar vi oss därför inte till DNT-signaler eller andra mekanismer som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för online-spårning antas som vi måste följa i framtiden, kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av denna integritetspolicy.

12. Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy löpande. Den uppdaterade versionen kommer att anges på den här webbsidan och kommer att gälla så snart den publiceras. Om vi gör väsentliga ändringar av denna integritetspolicy, kan vi komma att meddela dig om det på lämpligt sätt. Vi uppmuntrar dig att granska denna integritetspolicy ofta för att bli informerad om vårt arbete för att skydda din information.

13. Vid frågor om integritetspolicyn eller relaterade ämnen

Kontakta oss på info[a]cykelrum.se

Jag vill gärna ha löpande nyheter och information från cykelrum.se